Algemene voorwaarden

 • Het volgen van een workshop met bijbehorende activiteiten bij Vlammen is geheel op eigen risico.
 • Met het afspreken van een datum van een workshop gaat de opdrachtgever akkoord met de door Vlammen opgestelde algemene voorwaarden en bepalingen.
 • Het aantal deelnemers aan een workshop is minimaal 8.
 • Het maximaal aantal deelnemers is 50. Als het programma het toelaat kan dit aantal eventueel uitgebreid worden naar meer. Dit altijd in overleg met Vlammen.
 • De reservering is bindend als deze door Vlammen schriftelijk / per mail /whatsapp is bevestigd.
 • Een week voor de aanvang van de workshop dient het aantal definitieve deelnemers bekend te zijn bij Vlammen.
 • Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.
 • De door Vlammen gepubliceerde/overeengekomen prijzen zijn niet deels voor de BTW aftrekbaar, Vlammen valt onder de Kleine ondernemingsregeling en noteert/verwerkt daardoor geen BTW op de factuur.
 • Prijswijziging voorbehouden.
 • De aan de klant gestuurde algemene voorwaarden zijn van toepassing en overrulen eventueel elders gepubliceerde voorwaarden, zoals de site die niet altijd de actuele informatie bevat.

Betalingsvoorwaarden:

 • Voor de betaling ontvangt de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemers een factuur.
 • We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Met inachtneming van de betalingstermijn van 14 dagen na verzending van de factuur, wordt bij overschrijding een verhoging toegepast van 5%.

Workshops op basis van individuele inschrijving:

 • Een inschrijving voor een workshop waarop individueel kan worden ingetekend, is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 • Bij onvoldoende aanmelding behoudt Vlammen zich het recht om de geplande workshop niet door te laten gaan.
 • Indien het voorgaande van toepassing is, zal uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de start van de geplande workshop zal de deelnemers dit gemeld worden.
 • Eventueel betaalde kosten voor deelname ontvangt de inschrijver in dat geval retour.

Algemeen:

 • Nogmaals, het volgen van een workshop met bijbehorende activiteiten bij Vlammen is geheel op eigen risico.
 • Wij raden aan rekening te houden met de kleding keuze in verband met open vuur. (Draag katoen, wol of andere brandvertragende niet smeltende kleding.)
 • Bij de afgesproken prijs is inbegrepen: koffie, thee en limonade
 • De afgesproken start tijd is ook daadwerkelijk de start tijd. Daarom raden wij u altijd tijdig voor de start van de workshop aanwezig te zijn.
 • Vlammen is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Vlammen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van deelname aan activiteiten.
 • Vlammen is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding /verbranding tijdens de workshop en activiteiten.
 • Ook eventuele ziekte na de workshop/activiteiten van Vlammen kan niet worden verhaald op Vlammen.
 • Vlammen is geen kinderopvang, aanwezige kinderen dienen door de ouders of voogden in de gaten worden gehouden bij open vuur en hete pannen en andere scherpe voorwerpen. Rennen is daarom ook niet toegestaan.
 • Bij Vlammen staat het plezier beleven aan het met elkaar koken en de ‘gezamenlijke beleving’ op de eerste plaats. Daarbij kan de deelnemer leren van hetgeen gedaan of gezegd wordt, maar leren is niet het primaire doel van Vlammen.
 • Vlammen vraagt de vertegenwoordiging van een groep naar allergieën. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon van de groep dat de juiste informatie wordt verstrekt. Vlammen past voor de persoon / personen in kwestie het gerecht indien mogelijk aan.
 • Onze gietijzeren pannen en andere materialen zijn niet met zekerheid Allergie vrij en niet vrij van sporen ervan. Vlammen kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden wanneer hier problemen uit voort komen.
 • Er dient met respect om te worden gegaan met de locatie en het materieel wat Vlammen beschikbaar heeft gesteld. Indien dit niet het geval is kan de persoon in kwestie worden verwijderd van de workshop/ activiteit, zonder teruggaaf van de gemaakte deelname kosten van deze persoon.
 • Het is niet toegestaan te roken in een straal van 50m bij de workshop op locatie.
 • De locatie in Venhuizen is een rookvrije locatie.
 • Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat de locatie van Vlammen zich in een bewoond gebied bevindt waar buren naast wonen. Geluidoverlast dient voorkomen te worden.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf afgesproken menu niet voorradig zijn, behoudt Vlammen zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
 • Parkeren met de fiets kan op eigen terrein, parkeren met auto’s langs de weg aan de oneven nummering van de Kerkweg. Houd hierbij rekening met in en opritten van buurt bewoners.
 • In het kader van duurzaamheid en verantwoord ondernemen wordt plastic- en papierafval gescheiden van restafval ingezameld.

Wanneer een reservering is gemaakt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering meer dan 2 weken voor de aanvangsdatum worden  geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor aanvang wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100 % van de deelnamekosten in rekening gebracht, dit in verband met bederfelijke goederen.

We scharen ons achter de door de Stichting Horeca Nederland opgestelde huisregels:

 HUISREGELS Vlammen Kerkweg 10, Venhuizen

 1. Vlammen heeft in een aantal huisregels verwoord wat Vlammen van de bezoekers verwacht en wat van ons verwacht mag worden. Bij het betreden van dit erf gelden dan ook de huisregels van Vlammen en gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Vlammen, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen Vlammen stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de ruimten waarvoor ze bedoeld zijn, dit geschiedt echter op eigen risico.
 4. Bij Vlammen gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten, discriminerende opmerkingen te maken of seksueel te intimideren.
 5. Vanaf 13 december 2014 geldt er een allergenen Wetgeving. Alleen als bij boeking van de activiteit is doorgegeven dat een deelnemer een voedselallergie / intolerantie heeft wordt hiermee rekening gehouden.
 6. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Vlammen. Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Deze zullen als misdrijf worden aangegeven.
 7. Om u en uw gezelschap een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Tevens is het verboden geweld te gebruiken.
 8. De medewerkers van Vlammen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten wordt u vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 9. Vlammen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 10. Bij vernieling (bewust of onbewust) van materialen van Vlammen wordt de opdrachtgever cq de vernieler aansprakelijk gesteld.
 11. Tijdens de activiteiten die Vlammen organiseert kunnen er foto’s worden gemaakt ter herinnering. Vlammen houdt zich het recht voor deze eventueel te gebruiken voor promotiedoeleinden. Als op een foto onmiskenbaar te herkennen personen voorkomen, dan wordt voor eventuele publicatie toestemming van de betreffende persoon gevraagd.
 12. Dronkenschap wordt bij Vlammen niet getolereerd. Personen in kennelijke dronken staat wordt de toegang tot de locatie ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan op de locatie van Vlammen te roken. Andere locaties minimaal 50m van de workshop of andere geldende regels van de desbetreffende locatie op te volgen.
 14. Geluidsoverlast wordt tegengegaan.
 15. Bij het betreden van de locatie van Vlammen gaat u akkoord met de huisregels en het geldende Wettelijke handhavingsbeleid.

Het overtreden van de huisregels of de Wettelijke bepalingen zal er conform het handhavingsbeleid worden opgetreden.


Na afloop van een workshop bereide gerechten mee nemen:

 • Om verspilling tegen te gaan, hebben we er in voorkomende gevallen geen bezwaar tegen als een restant van bereide producten wordt meegenomen.

We wijzen daarbij op het volgende:

Gekoelde producten:

 • Een van onze medewerkers of iemand die deel uitmaakt van de groep heeft voor u overgebleven producten verpakt om mee te nemen. Deze producten hebben wij conform de hygiëneregels (HACCP) gekoeld voor u bewaard.
 • Wij adviseren u deze producten binnen twee uur te nuttigen.

Niet gekoelde producten:

 • Producten die al op tafel hebben gestaan mogen wij conform de wettelijke richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit niet meegeven.  Mocht u erop staan deze toch mee te nemen dan attenderen we u erop dat de hygiënecode voor de horeca voorschrijft dat etenswaren die twee uur ongekoeld hebben gestaan, niet mogen worden aangeboden en moeten worden weggegooid. Deze kunnen namelijk besmet zijn met ziekmakende bacteriën en vuil. Van deze producten kunnen wij de voedselveiligheid niet garanderen en consumptie van deze producten is op eigen risico.